ozonemask@gmail.com Maski antysmogowe Ozone Maski antysmogowe Ozone
5 stars - based on 1 reviews
100
Zachodnia 27 Kraków 30-350
+ 48 697 797 009 PLN Hours: Mo-Su 00:00-00:00

Nasza fundacja powstała w 2017 roku w Krakowie. Mając już  dość ciągłych informacji o zanieczyszczeniu powietrza w małych i dużych miastach Polski  postanowiliśmy działać. W związku z tym powołaliśmy do życia fundację, bowiem w ramach jej struktur chcemy skupiać ludzi, którzy będą walczyć o lepsze i czystsze środowisko.

Na pierwszy ogień zamierzamy rozprawić się z problemem smogu.  Nasze główne cele w roku 2017/2018 koncentrować będą się  na uświadamianiu społeczeństwa w zakresie racjonalnego korzystania ze źródeł energii, które powodują powstawanie smogu.

Jednocześnie będzie pomagać mieszkańcom w ochronie ich zdrowia i będziemy ich uświadamiać jak skutecznie mogą chronić siebie i najbliższych. Dodatkowo będziemy szukać rozwiązania i wspomagać wszelkie akcje, które mają na celu redukcję zanieczyszczeń w przyszłości .

CHCEMY RÓWNIEŻ ROZDAĆ MASECZKI ANTYSMOGOWE DZIECIOM ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

STATUT Fundacji
Unlimited
z dnia 9 września 2017

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający, zwani dalej „Fundatorami", oświadczają, że ustanawiają fundację krzewienia
sportu i kultury oraz ochrony środowiska pod nazwą „Fundacja Unlimited" zwana dalej
„Fundacją", która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.

§ 2

1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura regionalne, a także przystępować do spółek i innych
fundacji.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Sportu i Turystyki.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej
nazwy w językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

Rozdział II. ZASADY I CELE DZIAŁALNOŚĆI FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki
oraz wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
1. Popularyzacja idei sportowych, aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu
życia, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.
2. Ogólnie pojęta działalności charytatywna.
3. Kierowanie się ideą współpracy między ludźmi, ideą tolerancji i braku dyskryminacji.
4. Zapobieganie marginalizacji.

5. Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.
6. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii
7. Działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in.
odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i
zrównoważonego transportu
8. Prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. wspieranie, rozwój i promocję polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego;
2. wspieranie, rozwój i promocję sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu, jako przeciwdziałanie
patologiom społecznym;
4. wspieranie działalności Klubów Sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i
rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i
młodzieży oraz bazy rekreacyjno – sportowej;
5. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
6. udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej;
7. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w
zakresie sportu i rekreacji;
8. promocja klubów i organizacji sportowych;
9. promocja młodych zawodników;
10.  edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju
sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i
zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
11. wspieranie organizacji wydarzeń sportowych;
12. wspieranie i organizowanie wolontariatu dla wsparcia inicjatyw sportowych,
13. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji,
14. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji,
15.opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju;
16.promocję zagadnień ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III: MAJĄTEK, DOCHODY I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatorów na Fundusz
Założycielski w kwocie 1000 zł oraz środki pieniężne, prawa majątkowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11

Dochodami Fundacji są:
1. Darowizny, spadki i zapisy.
2. Dochody ze zbiórek, imprez sportowych i publicznych organizowanych po uzyskaniu
stosownych zezwoleń.
3. Subwencje osób prawnych.
4. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
5. Odsetki od środków pieniężnych Fundacji.
§ 12

1. Majątek i dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy
nie postanowili inaczej.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji, za uprzednią zgodą Fundatorów.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Zgoda o której mowa w ust. 3 będzie wyrażona w formie uchwały Fundatorów podjętej
zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Fundatorów.

§13

Organem Fundacji jest Zarząd.

§14

Fundatorzy Fundacji, postanawiają na mocy podjętej uchwały, że w skład pierwszego
Zarządu wchodzi Marcin Górka i staje na jego czele jako Prezes Zarządu oraz Maciej
Zawadzki będący członkiem Zarządu.

§15

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez
Fundatorów na pięcioletnią kadencję. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu.

§16

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

e) występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;
f) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu
działania;
g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją;
h) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji;
i) powoływanie oddziałów Fundacji;
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

§17
1. Zarząd Fundacji ma prawo powołać i odwołać:
a) Radę programową;
b) Zespoły doradcze.
2. Skład ciał doradczych ustala Zarząd.
§18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.

§19

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa
Zarządu.
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§20

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji
samodzielnie.

§21

1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci
kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiana celu fundacji, następuje na mocy uchwały Fundatora.
3. Zmian statutu dokonuje Zarząd Fundacji, w trybie przewidzianym w § 18. Do zmiany
Statutu jest wymagana zgoda Fundatora.
§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
z celami Fundacji. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki
majątek zostanie przeznaczony.

§23

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki
oraz wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
1. Popularyzacja idei sportowych, aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu
życia, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.
2. Ogólnie pojęta działalności charytatywna.
3. Kierowanie się ideą współpracy między ludźmi, ideą tolerancji i braku dyskryminacji.

4. Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.
5. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii
6. Działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in.
odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i
zrównoważonego transportu
7. Prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej

FUNDACJA UNLIMITED

Numer KRS 0000698718
NIP 6762537351
REGON 36849155300000
UL. PRASKA 63 /24C
KRAKÓW

Nowa mapa jakości powietrza. Polska jak zawsze na bordowo

 Jakość powietrza w Europie

Europejska Agencja Środowiska oraz Komisja Europejska uruchomiły nowy portal, w którym można sprawdzić jakość powietrza na kontynencie. Można na nim znaleźć interaktywną mapę, która prezentuje dane z 2000 stacji pomiarowych. Dane są przestawiane z pomocą nowego Europejskiego Indeksu Jakości Powietrza. Polska jak zwykle jest bordowa.

Indeks bierze pod uwagę pięć kluczowych dla ludzkiego zdrowia zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, ozon, dwutlenek azotu oraz pyły zawieszone PM10 i 2.5. A następnie przelicza wyniki i pokazuje je z pomocą jednej skali. Do poszczególnych stacji przyporządkowano pliki z danymi i wykresami.

Na tych można sprawdzić na przykład przez jak dużą część roku oddychamy niebezpiecznym dla zdrowia powietrzem.

Tak wygląda dla Warszawy:

A tak dla Krakowa:

Oprócz bieżących wyników zaprezentowano też zestawy dla danych dla poszczególnych krajów. Można się z nich dowiedzieć, za jak wiele przedwczesnych zgonów odpowiada zanieczyszczenie środowiska i jaka część ludzi mieszkających w miastach oddycha tam niezdrowym powietrzem.

Kiedy klikniemy w Polskę dowiadujemy się, że kiedy mówimy o pyle zawieszonym jest to ponad 80 proc. Natomiast kiedy pod uwagę weźmiemy rakotwórczy benzo(a)piren chodzi o 99,1 proc. mieszkańców miast.

– Nowy Europejski Indeks Jakości powietrza pozwala obywatelom w łatwy sposób uzyskać informację o jakości powietrza w ich lokalizacji. A tam może mieć bezpośredni wpływ na ich zdrowie. Informacja, dostępna dla każdego, jest ważną podstawą dla dialogu i decyzji, które są konieczne, by chronić zdrowie ludzi, szczególnie w miastach – mówił Hans Bruyninckx, dyrektor EEA, kiedy prezentował mapę podczas Forum Czystego Powietrza w Brukseli.

Warto zwrócić uwagę, że jak chodzi o Polskę, to chronić zdrowie ludzi trzeba nie tylko w miastach, bo powietrze na wsi – za sprawą tego, co ląduje w domowych piecach – jest bardzo często o wiele gorsze. Ale też na to, że informacja ma być podstawą do podejmowania decyzji.

Na te wciąż czekamy.

Mapę znajdziecie TUTAJ.

Zródła artykułu: https://smoglab.pl/nowa-mapa-jakosci-powietrza-polska-zawsze-bordowo/

Uwaga dzieci, idzie smog! 10 rad jak chronić dziecko przed zanieczyszczonym powietrzem

Dr n. med. Wojciech Feleszko
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, NFOŚiGW

Zbliża się sezon grzewczy a razem z nim wzrost niebezpiecznego dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza. W grupie ryzyka są przede wszystkim dzieci.

Kid wearing air pollution maskFot. greenerideal.com

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Europie. Dane Europejskiej Agencji Środowiska wskazują, że sytuacja jest szczególnie zła jeśli chodzi o pyły i rakotwórczy benzo(a)piren. Wbrew powszechnej opinii głównym źródłem tych substancji nie jest przemysł, ale domowe instalacje grzewcze i, w mniejszym stopniu, transport samochodowy.

Początek sezonu grzewczego oznacza zatem pogorszenie jakości powietrza, zwłaszcza tam, gdzie mieszkańcy sami ogrzewają swoje mieszkania i domy paląc węglem lub drewnem. W takich miejscowościach, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, stężenie zanieczyszczeń może przekraczać normy o kilkaset procent.

REKLAMA

Naukowcy i lekarze wciąż odkrywają nowe związki między zanieczyszczeniami powietrza a różnego rodzaju chorobami. Nie tylko układu oddechowego, ale również odpornościowego, krwionośnego a nawet nerwowego. W grupie szczególnego ryzyka są dzieci. Dzieje się tak z kilku powodów. Bariery ochronne (śluz, nabłonek) są jeszcze u maluchów nie w pełni dojrzałe a krótkie i wąskie drogi oddechowe są bardziej podatne na podrażnienia i zapalenia. Dzieci oddychają z większą częstotliwością niż dorośli, a więc wchłaniają stosunkowo więcej zanieczyszczeń. Nie bez znaczenia jest również to, że większość maluchów oddycha ustami a nie przez nos, który jest w stanie wyłapać część zanieczyszczeń. Ponieważ zanieczyszczenia kumulują się przy gruncie, dzieci oddychają powietrzem gorszej jakości niż dorośli.

Wojciech FeleszkoDr n. med. Wojciech Feleszko

Choroby, na które zapadają dzieci z powodu zanieczyszczeń, to przede wszystkim alergie i choroby układu oddechowego. Badania z 2013 roku wskazują, że ok. 50 proc. młodzieży mieszkającej w Krakowie (najbardziej zanieczyszczonym polskim mieście) to alergicy. Szkodliwe substancje zawarte w powietrzu obniżają odporność dzieci i przyczyniają się do napadów świszczącego oddechu, zakażeń dolnych i górnych dróg oddechowych oraz astmy. Co gorsza – jak dowodzą badania przeprowadzone między innymi przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego – zanieczyszczenie powietrza szkodzi dzieciom jeszcze przed urodzeniem. Noworodki, których matki w okresie ciąży przebywały na terenach o dużym zanieczyszczeniu powietrza, miały mniejszą masę urodzeniową, były bardziej podatne na nawracające zapalenie płuc w okresie niemowlęcym i późniejszym.

Szkodliwemu wpływowi zanieczyszczeń na zdrowie dzieci możemy do pewnego stopnia przeciwdziałać. Podstawową zasadą jest ograniczenie kontaktu z powietrzem złej jakości. Chyba już wszyscy wiemy, że przy dzieciach absolutnie nie wolno palić tytoniu. Jednak maluchy trzeba również chronić przed kontaktem z tzw. świeżym powietrzem, które często, niestety, wcale takie świeże nie jest. Jest to szczególnie wskazane w przypadku tych dzieci, które już cierpią na takie choroby jak astma czy alergia. Kontakt z zanieczyszczonym powietrzem może poważnie pogorszyć ich stan.

Jak jednak wytłumaczyć dziecku, które chce pobawić się na podwórku, że nie może tego zrobić, bo stężenie pyłu przekracza dopuszczalne normy? Rzeczywistym rozwiązaniem problemu będzie poprawa stanu powietrza w Polsce. Każdy z nas może zrobić coś, aby to osiągnąć. Liczą się nawet drobne codzienne decyzje i wybory: dbanie o sprawność domowej instalacji grzewczej, zaprzestanie używania węgla najgorszej jakości (np. miału, który jest tani, ale przy spalaniu wydziela wiele zanieczyszczeń), nie palenie śmieci czy rezygnacja z jazdy samochodem, wtedy gdy możemy skorzystać z komunikacji publicznej czy pojechać rowerem.

10 rad, jak chronić dziecko przed zanieczyszczonym powietrzem.

  1. Sprawdzaj jakość powietrza. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska podają na swoich stronach internetowych ostrzeżenia, gdy stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio groźne dla zdrowia.
  2. Zachęcaj dziecko, aby oddychało przez nos. To naturalny filtr powietrza.
  3. Podawaj dziecku napoje. Część zanieczyszczeń przyklei się do wilgotnych ścianek gardła zamiast trafić do płuc.
  4. W dni, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza jest wysokie, dziecko powinno zostać w domu. Wyjścia na zewnątrz ogranicz do koniecznego minimum.
  5. Gdy tylko możesz, wyjeżdżaj z dzieckiem poza miasto. Nawet która przerwa od wdychania zanieczyszczonego powietrza ma pozytywny wpływ na zdrowie.
  6. Unikaj podróżowania z dzieckiem w godzinach szczytu. Jadąc samochodem wybieraj mniej ruchliwe trasy. Zamknij okna w samochodzie a wentylacje ustaw na obieg zamknięty.
  7. Spacerując lub jeżdżąc na rowerze z dzieckiem unikaj ruchliwych ulic. Poruszajcie się jak najdalej od krawężnika – największe stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio w pobliżu jezdni.
  8. Jeżeli okna mieszkania wychodzą na ulicę, w godzinach szczytu trzymaj je zamknięte.
  9. Jeżeli to możliwe, urządź pokój dziecka w pomieszczeniu, którego okna nie wychodzą na ruchliwą ulicę.
  10. Zadbaj o odpowiednią dietę. Pożywienie powinno być bogate w witaminy A, C i E oraz selen pomagające organizmowi neutralizować nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki powstają w wyniku m.in. oddychania zanieczyszczonym powietrzem i przyczyniają się do rozwoju astmy oskrzelowejprzewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Na koniec warto przypomnieć jeszcze jedną, bezwzględną zasadę – nie pal tytoniu w domu, w którym przebywają dzieci! Nie zabieraj dziecka do miejsca, gdzie pali się tytoń! Dym tytoniowy to również zanieczyszczenie powietrza.

Zródła artykułu: https://pulmonologia.mp.pl/aktualnosci/131284,uwaga-dzieci-idzie-smog-10-rad-jak-chronic-dziecko-przed-zanieczyszczonym-powietrzem

Sposoby walki ze smogiem

Kiedy przyjeżdżamy zimą z ogrzewanej za pomocą sieci ciepłowniczej miejscowości do położonego na południu Polski pozbawionego tego udogodnienia uzdrowiska, od razu wita nas smogowy aromat.

Spacerując po ulicach i patrząc na kolor dymu wprawne oko (z pewną pomocą nosa) od razu rozpoznaje, kto pali węglem, kto drewnem, kto plastikiem, a kto gumą…

Czy z jakością powietrza jest w Polsce szczególnie źle?

Za odpowiedź na to pytanie może posłużyć sytuacja z początku tego roku, kiedy jakość powietrza w Sztokholmie pogorszyła się tak bardzo, że w mieście ogłoszono alarm smogowy. Zanim powiemy ze złośliwym uśmiechem: „no proszę, niby taki czysty kraj, a u nich też smog się panoszy…”, powinniśmy wiedzieć, że… przyczyną było powietrze, które napłynęło przez Bałtyk znad Polski. Niestety, w rankingu zanieczyszczeń powietrza jesteśmy liderem.

Ten przykład pokazuje, dlaczego walka ze smogiem jest taka ważna. Bez wątpienia walka ze smogiem musi być priorytetem lokalnym, ale oczywiście niezbędna jest pomocą zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym.

Smog jest nie tylko zanieczyszczeniem lokalnym

Smog zwykle pozostaje w towarzystwie samych zanieczyszczających, ich rodzin i sąsiadów. Jednak wiatr wieje i dzięki niemu powietrze się przemieszcza, a razem z nim smog. Nawet więc, jeśli my sami lub nasi bezpośredni sąsiedzi nie przyczyniają się do powstania smogu, a system ciepłowniczy w naszej miejscowości jest zasilany z czystego źródła energii, to i tak możemy oddychać smogiem, który przywiało nam z bliższej lub dalszej okolicy. Przykładem miasta, gdzie smog jest „dostarczany” przez sąsiednie miejscowości może być Warszawa. Bywają w niej dni, w które ponad połowa zanieczyszczeń przypływa z wianuszka otaczających stolicę mniejszych miejscowości.

Smog to nie jedyne zanieczyszczenie powietrza – jest jeszcze tzw. „tło”

Podejmując walkę z zanieczyszczeniami powietrza, nie możemy zapomnieć o tym, że lokalny smog w miejscowości to nie jedyny problem. Jest jeszcze tzw. „tło”, czyli ogólna zawartość zanieczyszczeń występująca w powietrzu. W Polsce jest niestety tak wiele kominów opalanych niskiej jakości węglem i substancjami węglopochodnymi (tzw. kopciuchów) oraz starych samochodów, które podróżują po mieście z rurami wydechowymi bez filtrów, że rozchodzące się po kraju „tło” zanieczyszczeń powietrza jest bardzo wysokie.

Jakie powinny być kluczowe działania?

Po pierwsze, kluczowa jest poprawa standardu energetycznego budynków nowobudowanych i modernizacja już istniejących.

Przede wszystkim nowe budynki powinny być budowane w wysokim standardzie energetycznym – tak, żeby zużycie ciepła było jak najmniejsze. Dzięki takim budynkom mieszkańcy będą mieć niższe rachunki, a powietrze będzie czystsze. Co więcej, takie działanie jest po prostu opłacalne. Czysty rachunek ekonomiczny pokazuje, że budowa domu w standardzie gorszym od pasywnego nie ma sensu ekonomicznego. Wyższe koszty budowy takiego domu (będące skutkiem zakupu lepszej izolacji, wentylacji z systemem odzyskiwania ciepła, itp.) zwracają się już po kilku latach dzięki niższym rachunkom bieżącym, abstrahując w ogóle od kosztów społecznych, zdrowotnych i klimatycznych. W takich budynkach bez problemu można instalować czyste ogrzewanie, z użyciem powietrznych pomp ciepła, czy w pakiecie z panelami fotowoltaicznymi z prądem rozliczanym w ramach obowiązującego tzw. systemu opustów.

Oczywiście istniejące budynki są większym wyzwaniem, bowiem ich głęboka termomodernizacja jest droższa. Ale i tu można zastosować różne instrumenty wsparcia, takie jak ulgi podatkowe, dotacje czy nieoprocentowane kredyty. Doświadczenia sąsiednich krajów pokazują, że tego typu wsparcie państwa jest opłacalne dla wszystkich. Każda wydanego na ten cel złotówka z budżetu państwowego, może zagrabić kilka złotych w formie podatków z dodatkowej działalności gospodarczej (VAT, PIT, CIT). Tak więc, dzięki takim działaniom oprócz czystego powietrza dajemy nowe miejsca pracy i szansę na rozwój innowacyjnych firm.

Po drugie, ważna jest zmiana nawyków transportowych. Tutaj najlepsze rozwiązania są powszechnie znane, trzeba tylko zacząć je wdrażać. Od najprostszych, jak uporządkowanie kwestii kontroli technicznych weryfikujących rzeczywiste spełnianie norm emisji zanieczyszczeń przez auta, po działania na rzecz promocji „czystych” form transportu.

Zatem na koniec pytanie dla każdego z nas? Czy obecna „toksyczna sytuacja” może się zmienić? Tak i każdy z nas musi zacząć działać jak najszybciej.

Autor: Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, ekspert zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl

zródło: https://wiemczymoddycham.pl/osmogu/sposoby-walki-ze-smogiem

Prof. Czarnobilska mówi, co smog robi ze zdrowiem i radzi, jak się chronić

kreseczka

Prof. Czarnobilska mówi, co smog robi ze zdrowiem i radzi, jak się chronić

– Powinniśmy za każdym razem jak wracamy do domu, przepłukać skórę i śluzówki, wypłukać jamę ustną i nos wodą morską, umyć włosy, a do oczu wkropić sztuczne łzy. Dzięki temu pozbywamy się pyłów ze swojej skóry i nie wnosimy ich ze sobą – mówi prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej SU.

Kaszlemy, przecieramy piekące oczy, gorzej się czujemy. Mówimy: to na pewno przez smog. Przesadzamy?

Nie przesadzamy. Smog bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Oczy mogą szczypać, bo pyły powodują podrażnienia spojówek. Czasami moi pacjenci mówią, że ich dziecko jest chyba chore na grypę, bo rano bolało je gardło. Przeszło po wypiciu herbaty. Herbata nie wyleczy infekcji! To ból spowodowany podrażnieniem, które wywołują pyły i toksyny. Kiedy się je wypłucze, na przykład herbatą, dyskomfort przechodzi.

Kaszel i duszności w takim razie są chyba naturalną reakcją na złe powietrze.

To widać szczególnie u astmatyków. Miałam pacjenta, który szedł do mojego gabinetu na kontrolną wizytę. W domu czuł się dobrze, ale po drodze, przy ruchliwej ulicy, duszność się zaostrzyła. Dlatego zawsze przestrzegam pacjentów z astmą – bez inhalatora nie wychodzimy z domu. Nawet jeśli przez cały rok go nie użyłeś, to teraz może się przydać.

Ale na nas wszystkich substancje zawarte w pyle działają drażniąco, toksycznie i alergizująco. Dostają się przede wszystkim na śluzówki, podrażniają je i właśnie w ten sposób powodują kaszel. To z kolei u niektórych może spowodować uszkodzenie mechanizmu obronnego, masywne złuszczanie nabłonka, a wtedy wtórnie dochodzi do infekcji. To z tej grupy wywodzą się ludzie klasyfikowani jako pacjenci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. Problem dotyczy głównie dzieci.

W czasie zwiększonych stężeń pyłów do lekarzy zgłasza się więcej osób?

Tak i w ten sposób wiemy o gorszej jakości powietrza nawet bez patrzenia na pomiary. Mamy chorych z alergiami, którzy skarżą się na duszności, kaszel, wysypki skórne, łzawienie oczu itp. Pacjenci ogólnie zdrowi, choćby cierpieli w podobnym stopniu, nie zawsze się zgłaszają, bo objawy nadmiernej ilości smogu w powietrzu są niecharakterystyczne. Czuje się wówczas osłabienie, zaburzenia koncentracji, czyli nic nadzwyczajnego. Zgłaszają się do lekarza dopiero, gdy zaczynają kaszleć, nie chorując na alergię i nie będąc przeziębionymi, a kaszel ten utrzymuje się kilka dni. Czasem lekarz pierwszego kontaktu przepisze antybiotyki, które oczywiście nie zadziałają, bo przyczyna jest zewnętrzna. Podobnie jest z leczeniem i diagnozowaniem przyczyny kaszlu. Lekarz nigdy nie wskaże na pierwszej wizycie przyczyny choroby, w tym celu musi przeprowadzić diagnostykę, w wypadku chorób alergicznych długą i żmudną. Lecz kiedy trafi do niego pacjent kaszlący, tracący oddech przy byle ruchu, musi mu pomóc od razu. Włącza lek przeciwastmatyczny. Pacjent, mimo że nie jest chory, a ma tylko objawy astmy, zaczyna być na nią leczony – niepotrzebnie, wystarczy zmienić środowisko na czystsze i objawy astmy ustępują.

Pani badania wykazały, że przez smog w Krakowie więcej dzieci ma choroby alergiczne.

Od 10 lat koordynuję w Krakowie program profilaktyczny, który może to ocenić. W latach 2006-2015 przeprowadziliśmy badanie ankietowe w sumie u 75 000 dzieci w wieku 7-8 lat i młodzieży w wieku 16-17 lat. Ponad 50% respondentów zgłaszało objawy alergiczne, 60% z nich nie miało ustalonego rozpoznania i nie było leczonych z tego powodu. Okazało się, że zanieczyszczenie głównie wpływało na tę młodszą grupę. To logiczne, bo u małych dzieci śluzówka jest mniej odporna i przez to są bardziej podatne na choroby. W Krakowie objawy astmy oskrzelowej występowały trzykrotnie częściej w porównaniu do badań ogólnopolskich. W badaniu tym analizowaliśmy również zależność częstości chorób alergicznych u dzieci i młodzieży od miejsca zamieszkania i wykazaliśmy większą częstość zarówno astmy, jak i alergicznego nieżytu nosa u respondentów mieszkających w odległości poniżej 200 metrów od głównych traktów komunikacyjnych.

Coś się zmienia na przestrzeni lat?

Tak i to na lepsze! Według najnowszych badań astma oskrzelowa występuje dwa razy rzadziej, a wyprysk alergiczny trzy razy rzadziej w obydwu grupach wiekowych w porównaniu do badania z lat 2006-2009. Natomiast częściej występuje alergiczny nieżyt nosa, na który obecnie cierpi w Krakowie 30% dzieci i 35% młodzieży szkolnej, w porównaniu do badania z lat 2007-2009.

Jak możemy sobie radzić ze smogiem? Jak się chronić?

Po pierwsze ograniczyć ekspozycję na toksyczne substancje. Co prawda smog szczególnie szkodzi małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku i cierpiącym na dodatkowe choroby, takie jak astma, i inne choroby alergiczne czy POChP, ale nie pozostaje obojętny nawet dla tych o końskim zdrowiu. Dlatego jazda na rowerze, bieganie, gry i zabawy na zewnątrz w dni, kiedy normy są przekroczone, mogą zaszkodzić najzdrowszym. Podczas ruchu dochodzi do głębokiej wentylacji i cząsteczki smogu wnikają do oskrzeli, a nawet do pęcherzyków płucnych. Stamtąd przechodzą do organizmu i działają toksycznie na układ krążenia i system nerwowy.

Powinniśmy również, za każdym razem jak wracamy do domu, przepłukać skórę i śluzówki, wypłukać jamę ustną i nos wodą morską, umyć włosy, a do oczu wkropić sztuczne łzy. Dzięki temu pozbywamy się pyłów ze swojej skóry i nie wnosimy ich ze sobą. Kolejną zasadą jest to, że nie powinno się wietrzyć mieszkania. Nawet jeśli powietrze we wnętrzu wydaje nam się nieświeże i tak jest czystsze niż to za oknem.

Powinniśmy nosić maseczki?

Jak najbardziej. Można też nosić okulary chroniąc oczy przed szkodliwymi substancjami. Przynajmniej tyle możemy, a nawet musimy, zrobić.

Źródło artykułu: https://smoglab.pl/prof-czarnobilska-mowi-co-smog-robi-ze-zdrowiem-i-radzi-jak-sie-chronic/

Naukowcy apelują: nie biegajmy wzdłuż ulic! Jeśli sport, to tylko w parku albo lesie

Biegacze to grupa niestrudzona. Lato i upał, zima i mróz, jesień i deszcz – na ulicach i w parkach możemy spotkać joggingujących zapaleńców. Przeciwnicy takiej formy aktywności mówią: to niezdrowe. Mamy przecież smog, biegacz wdycha go intensywnie i zamiast polepszać stan swojego zdrowia, robi sobie krzywdę. To zagadnienie zainteresowało naukowców z całego świata, którzy postanowili zbadać – czy pozytywne skutki uprawiania sportów przewyższają zagrożenie wynikające z zanieczyszczeń? Czy jest wręcz odwrotnie?

Na początek krótkie podsumowanie tego, co udało się sprawdzić naukowcom z zagranicy:

Profesor Zorana Jovanovic-Andersen z Centre of Epidemiology and Screening Uniwersytetu Kopenhaskiego razem ze swoim zespołem zbadała 52061 pacjentów, w wieku 50–65 lat, z dwóch największych duńskich miast: Aarhus i Kopenhagi. Okazuje się, że długość życia osób aktywnych fizycznie, uprawiających sport na zewnątrz była dłuższa w stosunku do osób nieaktywnych. Autorka badań podkreśla jednocześnie, ze w Danii powietrze jest czystsze niż w innych krajach Europy. Na przykład niż w Polsce. Dlatego badań nie możemy interpretować 1:1, przenosząc na polski grunt.

Z kolei w Medicine and Science in Sports and Exercise w 2012 roku opublikowano badania, przeprowadzone na myszach. Wynikało z nich, że zdrowsze były myszy aktywne fizycznie. Te nieaktywne, pomimo mniejszego narażenia na zanieczyszczenie powietrza, łatwiej zapadały np. na zapalenie płuc.

Badano również rowerzystów – czyli osoby, które wybierają najpopularniejszy sport. Scott Weichenthal z Uniwersytetu McGil w Montrealu, przebadał 53 zdrowe, nie palące tytoniu rowerzystki. Wykazał korelację między ekspozycją na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza (w tym PM2,5) w trakcie przejazdów rowerem a zmianami w ciśnieniu krwi i regulacji rytmu serca.

Amerykański zespół profesora McConella udowodnił także, że dzieci, które ćwiczyły na zewnątrz, w mieście, przy dużym stężeniu ozonu, częściej chorowały na astmę.

W Polsce po raz pierwszy tym zagadnieniem zajęli się naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

– Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: czy korzyści płynące z aktywności fizycznej są wyższe czy niższe niż niebezpieczeństwo związane z uprawianiem sportu w mieście o niskiej jakości powietrza? Jak określić ekspozycję osobistą na pył zawieszony w powietrzu w trakcie treningu? – mówi autorka badań, Anna Gayer.

W pilotażowym badaniu wziął udział jeden biegacz. Uprawiał sport na zewnątrz w styczniu i lutym – a więc wtedy, kiedy stężenie pyłów w powietrzu jest wyższe ze względu na występowanie tzw. niskiej emisji. Zaplanowano mu trasę zarówno w centrum Warszawy, na północy oraz na południu.

– Trudno tutaj o jednoznaczne odpowiedzi – tłumaczy Anna Gayer – Z moich badań wynika, że pomiar personalny biegacza jest podobny do pomiaru ze stacji monitoringu powietrza. Z tym, że jesteśmy narażeni niezależnie od tego co robimy – biegamy, spacerujemy czy po prostu przemieszczamy się po mieście – dodaje.

Co ważne, w czasie podwyższonych stężeń pyłu, które wskazywały stacje monitoringu, narażenie biegacza wzrastało (urządzenie pomiarowe które nosił ze sobą wskazywało jeszcze wyższe wyniki).

W takim razie gdzie biegać, a gdzie nie?

– Odpowiedź jest bardzo prosta – mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego, który w naszej redakcji zajmuje się między innymi sprawami zdrowia. – Nie należy biegać wzdłuż ruchliwych ulic – Grójecka, al. Jerozolimskie, Kasprzaka. A, niestety, ludzie robią to nagminnie. Widziałem na własne oczy wiele razy! Na przykład: jest koszmarny korek wzdłuż al. Jerozolimskich, w obie strony, a obok tego biegnie para młodych – podkreśla.

Dodaje jednocześnie, że w centrum Stolicy gros zanieczyszczeń produkują samochody. – Dlatego mapa szczególnie wysokich stężeń zanieczyszczeń pokrywa się z grubsza z siatką ulic, i wygląda jak pajęczyna – mówi Jędrak.

Najlepiej jest biegać w parkach – Pole Mokotowskie, Łazienki, Agrykola, Szczęśliwicki, Skaryszewski, Moczydło itd. Jak najdalej od głównych ulic (to zawsze) i od osiedli domków jednorodzinnych (to w zimie).

O zdanie zapytałam też doktora Piotra Dąbrowieckiego*

Panie doktorze, proste pytanie: biegać w mieście czy nie biegać?

To pytanie ma równie prostą odpowiedź: jeśli jest smog – nie biegamy. Mówimy tutaj o przekroczonych normach. Jeśli jest wysokie stężenie pyłów, powinniśmy odpuścić sobie jakikolwiek sport na (nie)świeżym powietrzu. To dlatego, że podczas biegu przyjmujemy dwa, a nawet trzy razy więcej powietrza niż podczas zwykłego chodu. Przez to więcej szkodliwych substancji dostaje się do naszego organizmu. A czy biegać w ogóle? Oczywiście. Kiedy stężenie jest najmniejsze.

Są jakieś bezpieczne miejsca? Takie, gdzie biegacz może uciec od zanieczyszczeń?

Najlepiej jechać poza miasto. Wsiąść w autobus i oddać się przyjemności biegania gdzieś indziej, daleko od wielkich dróg i ruchu. Jeśli biegniemy przy ulicy, przyjmujemy zanieczyszczenia komunikacyjne, tlenki azotu, ozon, cząstki stałe wnikają do płuc i czynią wielkie szkody.  Nie biegajmy więc również tam, gdzie jest najstarsza zabudowa i stare piecie. W mieście przyjmujemy więcej zanieczyszczeń niż na obrzeżach. Powołam się na ekspertów z Europejskiego Towarzystwa Oddechowego, którzy stworzyli dekalog osób uprawiających sport na zewnątrz. Czytamy w nim – jeśli chcesz być aktywny, znajdź bezpieczne miejsce, weź pod uwagę mapę zanieczyszczeń, żeby sprawdzić stan powietrza. Poza tym ufajmy samym sobie: jeśli śmierdzi, jest dym, to lepiej odpuścić sobie jogging.

Maski nie pomogą?

Bardziej przydają się w przypadku rowerzystów, bo biegaczom utrudniają oddychanie. Ale jeśli już się decydujemy na maskę, powinna być odpowiednia, chroniąca przed złym wpływem smogu. Zwykłe maseczki bhp nie mają sensu i są jedynie ostentacyjnym zwracaniem uwagi, a nie chęcią chronienia się przed zanieczyszczeniem.

Ale co w takim razie mają robić krakowanie, skoro w Krakowie smog jest prawie cały czas?

Zachowywać się racjonalnie. Nie trzeba wybiegać w centrum, przy alejach – wystarczy znaleźć zielone miejsce, gdzie jest mniej zanieczyszczeń.

Warszawiacy mają łatwiej?

W Warszawie głównym problemem jest zanieczyszczenie komunikacyjne. My nie mamy niskiej emisji. Miasto jest zanieczyszczone przez transport, więc wystarczy, że uciekniemy od głównej ulicy na kilkaset metrów i już jest lepiej. To może być Powsin, Las Bielański czy Park Skaryszewski.

Co może biegaczowi zrobić smog? Jaki ma wpływ na jego zdrowie?

Te cząstki stałe PM 2,5,10, tlenki azotu czy siarki, które dostają się do organizmu, uszkadzają układ oddechowy, zwiększają nadreaktywność oskrzeli. Przez to biegacz może ciągle kaszleć, a w skrajnym przypadku zachorować na astmę czy POChP. Narażony jest też układ krążenia. Cząstki PM 2,5 i mniejsze wnikają do układu krążenia przez pęcherzyki płucne i nasilają zjawisko miażdżycy a stąd już krok do nadciśnienia tętniczego, zawału serca czy udaru mózgu.

Czyli jednak bezpieczniej będzie biegać na bieżni.

W zimie bieżnia. Poczekajmy na lato, wtedy powietrze jest lepsze i można bez obaw biegać. Warto też przemyśleć, jak i gdzie spędzamy ferie zimowe. Jest taki stereotyp, że można pojechać w góry i pooddychać świeżym powietrzem. Nie. W kotlinach górskich gdzie głównie opala się domy węglem jest duże stężenie zanieczyszczeń. Tam nie jest bezpiecznie – szczególnie dla alergików i osób z astmą.

*dr med. Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, pracuje w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym, jest Przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Fot. Greenpeace Polska/Flickr.

Źródło: https://smoglab.pl/naukowcy-apeluja-nie-biegajmy-wzdluz-ulic-jesli-sport-to-tylko-w-parku-albo-lesie/

 

Loading...
Twój koszyk
Suma: 0,00   (0 produktów)
Twój koszyk jest pusty